POLÍTICA DE PRIVACITAT

A CATÀRTIC ens comprometem a assegurar que les vostres dades de caràcter personal estan protegides i no s’utilitzen de forma indeguda. En facilitar-nos les vostres dades personals i utilitzar el nostre lloc web, entenem que heu llegit i comprès els termes relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal que s’exposen.

CATÀRTIC assumeix la responsabilitat de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea (Reglament general de protecció de dades -Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, RGPD-) i té l’objectiu de tractar les seves dades de manera lícita, lleial i transparent.

 
Responsable del tractament de dades personals

Heinrich Kullmann
NIE.: X1098699N
Adreça: Av. Can Pallàs 14, 1r 4t. Sant Quirze del Vallès, Barcelona
Correu electrònic: info@catartic.info

El domini web www.catartic.info és propietat de Heinrich Kullmann.

 

Finalitats principals del tractament de dades personals

Dades de clients
Tractem les dades personals amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts, enviar informació sobre els serveis, activitats i esdeveniments d’interès de CATÀRTIC.

Dades de contacte
Tractem les dades personals recollides a través del formulari de contacte per a la gestió de les vostres consultes dirigides a CATÀRTIC.

Dades de cookies
Podem utilitzar cookies quan l’usuari navega per les diferents pantalles i pàgines de la nostra web amb la finalitat de reconèixer als usuaris per a poder oferir-los un millor servei i més personalitzat. No obstant això, referent a això l’usuari podrà controlar el nivell de seguretat del seu equip mitjançant l’opció corresponent que tingui el seu programa navegador.

A més, la informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret ni identificat.

Dades d’imatges
Tractem aquestes dades obtingudes mitjançant fotografies o enregistraments en les activitats celebrades per CATÀRTIC, i el consentiment de la qual serà sol·licitat en el moment de la inscripció o durant l’esdeveniment, amb la finalitat d’utilitzar-les en les nostres publicacions, en la nostra web, en la composició d’arxius gràfics o vídeos gràfics, elaborats per a informar i/o donar a conèixer els serveis i activitats de CATÀRTIC, tret que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o arrebossat el seu consentiment.

Com recaptem les dades personals

Recaptem les dades personals que ens faciliteu a través de la nostra web, mitjançant formularis o camps a completar, inscripció en la nostra newsletter o a través del correu electrònic.

En el moment de recollida se us informarà de la nostra Política de protecció de dades.

Terminis de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran en la mesura que les necessitem a fi de poder utilitzar-les segons la finalitat per la qual van ser recaptades i segons la base jurídica del tractament de les mateixes d’acord amb la llei aplicable.
Mantindrem les vostres dades personals mentre existeixi una relació o mentre no exerciu el vostre dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les vostres dades. En aquests casos, bloquejarem les vostres dades, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació.

Legitimació per al tractament de dades personals

La base legal per al tractament de dades personals és:

 • Per compliment de la relació amb els usuaris.
 • Pel compliment de diferents obligacions legals.
 • Per interès legítim, per exemple, gestionar consultes o sol·licituds.
 • Amb el vostre consentiment, per a l’enviament d’informació sobre CATÀRTIC.
 • L’oferta de serveis està basada en el consentiment que us sol·licitem, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte o la relació existent entre les parts.
 
Drets quan ens faciliteu dades personals

Quins drets us emparen en relació al tractament de les vostres dades?

 • Dret a sol·licitar l’accés a les vostres dades personals.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a oposar-se al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.
 • Dret a retirar el consentiment prestat.


Accés/rectificació i supressió:
les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a l’execució del contracte.

Limitació: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Oposició: els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. CATÀRTIC deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions, i els mantindrem degudament bloquejats durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.

Igualment, l’interessat té dret a oposar-se a l’adopció de decisions individuals automatitzades que poguessin produir efectes jurídics o afectar-lo significativament.

Portabilitat: les persones interessades poden sol·licitar i rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o sol·licitar que els hi enviem a un altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.

Quan respondrem a la vostra sol·licitud?
Respondrem a les vostres peticions com més aviat millor i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la vostra sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà l’interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.

Teniu dret a retirar el vostra consentiment?
L’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prestat en el moment de les seves aportacions de dades.

On heu de dirigir-vos per a l’exercici dels vostres drets?
Per a l’exercici dels seus drets, l’interessat podrà remetre carta amb totes les seves dades, incloent fotocòpia de DNI o passaport i indicació del dret que s’exerceix dirigint-se a CATÀRTIC, adreça Av. Can Pallàs 14, 1r 4t, Sant Quirze del Vallès, Barcelona o a través info@catartic.info

Seguretat

CATÀRTIC adopta i actualitza les seves mesures de seguretat organitzatives i tècniques amb la finalitat que el tractament de dades personals que realitza sigui conforme amb els requisits de la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea.

Comunicacions electròniques

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’informem que les adreces de correu electrònic podran ser utilitzades per a l’enviament d’informació de la nostra organització. Si no desitgeu rebre informació o voleu revocar el consentiment atorgat per al tractament de les vostres dades preguem ho feu de la forma a dalt indicada o dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic info@catartic.info

Modificacions a la present informació de protecció de dades

CATÀRTIC es reserva el dret de modificar la seva Política de Protecció de Dades d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. Qualsevol modificació d’aquesta Política serà publicada en el lloc web.

AVÍS LEGAL

Els responsables de CATÀRTIC són Patricia Bofill Poch amb NIF: 46137173R i Heinrich Kullmann amb NIE: X1098699N, amb domicili en l’Av. Can Pallàs 14, 1r 4t de Sant Quirze del Vallès, tel. 626 384 128 i correu electrònic info@catartic.info.

A través del lloc web www.catartic.info (en endavant lloc web) es dóna a conèixer el projecte educatiu CATÀRTIC, basat en tallers d’expressió i creativitat entorn les arts, i s’informa sobre els serveis i activitats de CATÀRTIC.

A través del lloc web no es recaben dades de caràcter personal d’usuaris sense el seu consentiment i en cap cas no es cedeixen a tercers. Les dades de caràcter personal que recabem serviran únicament per fins comunicatius i informatius.

L’accés al lloc web suposa que esteu d’acord amb els termes i condicions que ara s’especifiquen. CATÀRTIC, en qualsevol moment i sense previ avís, pot canviar la presentació i/o la  configuració del lloc web, així com els diferents serveis i continguts que conté. Quan utilitzeu aquest lloc web accepteu les condicions d’accés i d’us incloses en aquest Avís. CATÀRTIC pot modificar aquestes Condicions Generals d’Us (en endavant, “les Condicions”) sense previ avís. 

Condicions i utilització del lloc web

L’accés al lloc web no exigeix que us registreu prèviament.

Quan accediu al lloc web haureu de fer un ús responsable, respectant les Condicions d’ús. No podreu utilitzar els continguts d’aquest lloc web amb fins ilícits i expressament prohibits en les presents Condicions. No haureu de comportar-vos de forma que les vostres accions, danyin, inutilitzin, sobrecarreguin, deteriorin o impedeixin el normal funcionament del Web o l’us habitual dels continguts del lloc web, documents, arxius i tota classe de continguts arxivats en qualsevol equip informàtic de CATÀRTIC o de qualsevol persona que està utilitzant el lloc web.

Declaració de drets de propietat intelectual i industrial

Queden reservats tots els drets d’explotació.

Aquest lloc web es troba protegit per la legislació sobre propietat intelectual i industrial, per això has de ser respectuós amb les persones que han creat els continguts que apareixen al lloc web i que us permeten accedir a ells sempre realitzant un us responsable.

Tots els continguts que es mostren al lloc web, i en especial logotips, gràfics, textos, imatges, fotografies, icones, codis en llenguatge [PHP, HTML, JAVA, JAVA Script o Active X], noms comercials, o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intelectual i industrial de CATÀRTIC i/o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al lloc web.

Queda prohïbida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a disposició del públic, i qualsevol activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d’explotació. L’us no autoritzat dels materials i informació continguts al lloc web pot suposar la violació de la legislació sobre propietat intelectual o industrial i d’altres normatives aplicables.

Les persones que accedeixin al lloc web s’abstindran, en tot cas, de suprimir, alterar o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instalats en aquest.

Quan envieu qualsevol tipus de contingut al lloc web, estareu assegurant que tenui els drets necessaris per fer-ho i CATÀRTIC quedarà lliure de qualsevol responsabilitat sobre el contingut i legalitat de la informació enviada. La facilitació de continguts a través del lloc web suposarà la cessió a CATÀRTIC, amb caràcter gratuit i amb la major amplitut permesa per la Llei, dels drets d’explotació de propietat intelectual o industrial derivats de tals continguts.

Llei aplicable

El present Avís Legal es regeix per la Llei espanyola.

CATÀRTIC Taller d'expressió i creativitat

T. 93 721 54 24  |  M. 626 384 128
08192 Sant Quirze del Vallès – BCN

© Catàrtic   |   Web by Kullmann design   |   Política de privacitat i Avís legal